CNS

AP SNC 1030X302

Epilepsie sú najčastejšími závažnými chronickými neurologickými ochoreniami.1 Postihujú viac ako 50 miliónov ľudí po celom svete a sú piatym hlavným prispievateľom k celosvetovej záťaži ochorením v dôsledku neurologických porúch2. Iba v Európe žije približne 6 miliónov ľudí s epilepsiou3 a prevalencia v populácii sa odhaduje na cca 0,5-1,0 %4. Na Slovensku trpí aktívnou formou epilepsie, ktorá vyžaduje liečbu, takmer 60 000 ľudí, z toho je asi 8 000 detí.

Epilepsie majú početné neurobiologické, kognitívne a psychosociálne dôsledky. V mnohých častiach sveta je ochorenie stigmatizované.

Hlavnou metódou liečby epilepsií je u väčšiny pacientov farmakoterapia. Liečba sa zahajuje, pokiaľ je diagnóza epilepsie istá, alebo pokiaľ je vysoko pravdepodobná a riziká plynúce z opakovaných záchvatov prevyšujú riziká liečby5. Liečba antiepileptikami obvykle začína monoterapiou. Pokiaľ nedôjde k dostatočnej kompenzácii, nasleduje monoterapia liekom druhej voľby a pokiaľ pacient ani tak nedosiahne adekvátnu odpoveď, pridá sa adjuvantná liečba6. Napriek tomu, že je k dispozícii mnoho antiepileptík, približne 40 % epileptických pacientov nedosiahne trvalé obdobie bez záchvatov ani po liečbe dvoma vhodne zvolenými antiepileptikami v správnej dávke7 (čo zodpovedá definícii farmakorezistentnej epilepsie)8. Oslobodenie od záchvatov (seizure freedom) je najdôležitejším prediktorom zlepšenia kvality života u pacientov s epilepsiou9,10.

Pacienti s epilepsiou majú 4x vyššie riziko komorbidít, ktoré sa podieľajú na zníženej kvalite života. Tiež úmrtnosť ľudí s epilepsiou je 2- až 3-krát vyššia ako v bežnej populácii3. Nepriaznivý priebeh ochorenia má tiež negatívny sociálny vplyv (horšia zamestnateľnosť, problémy v partnerských vzťahoch, pri rodičovstve), vrátane konfrontácie so stále prítomnou stigmatizáciou1. Preto je vývoj nových terapeutických možností veľmi opodstatnený.

V roku 2021 spoločnosť Angelini Pharma posilnila svoju pozíciu v oblasti liečby centrálneho nervového systému akvizíciou spoločnosti Arvelle Therapeutics.

Angelini Pharma chce prispieť k zvýšeniu kontroly záchvatov pomocou nového lieku na liečbu parciálnych záchvatov (FOS) u dospelých pacientov: ďalší krok k zvýšeniu kvality života pacientov trpiacich epilepsiou.

 

Odkazy:

  1. Zárubová J. Farmakoterapie epilepsií z pohledu neurologa, epileptologa. Klin Farmakol Farm 2019; 33(2): 30–35
  2. Becker DA, Long L, Santilli N, et al. Patient, caregiver, and healthcare professional perspectives on seizure control and treatment goals. Epilepsy Behav. 2021;117:107816
  3. Perruca et al. Epilepsy Research Priorities in Europe, The European Forum on Epilepsy Research (ERF2013) Dublin, May 2013, https://www.ilae.org/files/dmfile/ERF-Report1.pdf
  4. Epilepsie Brno (available on-line)
  5. Růžička E. Neurologie.Triton 2021. ISBN: 978-80-7553-908-3
  6. Wang Z, Li X, Powers A, Cavazos JE. Outcomes associated with switching from monotherapy to adjunctive therapy for patients with partial onset seizures. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2015 Apr;15(2):349-55
  7. Chen Z, Brodie MJ, Liew D, Kwan P. Treatment Outcomes in Patients With Newly Diagnosed Epilepsy Treated With Established and New Antiepileptic Drugs: A 30-Year Longitudinal Cohort Study. JAMA Neurol. 2018 Mar 1;75(3):279-286
  8. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, Brodie MJ, Allen Hauser W, Mathern G, Moshé SL, Perucca E, Wiebe S, French J. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia. 2010 Jun;51(6):1069-77
  9. Birbeck GL, Hays RD, Cui X, Vickrey BG. Seizure reduction and quality of life improvements in people with epilepsy. Epilepsia. 2002 May;43(5):535-8.
  10. Ashrafi MR,Heidari M. General Principles of the Medical Management of Epilepsy in Children: A Literature Review. Rev Clin Med 2018;5:49–53;