Etika

Ethics

Etika

Náš prístup k etike

Angelini verí, že je dôležité zabezpečiť, presadzovať a upevňovať kultúru, ktorá sa vyznačuje primeranosťou, poctivosťou a transparentnosťou v podnikaní a kontaktoch so všetkými zainteresovanými stranami. Angelini pracuje v súlade s platnými zákonmi a predpismi a podniká nevyhnutné kroky na zabezpečenie toho, aby ich celá organizácia dodržiavala. Všetci zamestnanci sú povinní jednať bezúhonne vo všetkých aspektoch svojej práce a to isté očakávajú od tých, s ktorými prichádzajú do styku vo vnútri aj mimo organizácie. Etické štandardy Angelini od nás vyžadujú, aby sme konali morálne a zodpovedne pri vykonávaní nášho podnikania a zároveň rešpektovali morálne zásady poctivosti, zákonnosti a súladu so zákonom, rovnako ako aj lojalitu, integritu, vzájomný rešpekt, dôstojnosť a transparentnosť.

Etický kódex skupiny Angelini

Hodnoty, ktorými sa skupina Angelini riadi, a účel, ktorý sleduje, sú základy, z ktorých vychádza Etický kódex skupiny Angelini, spolu s vedomím, že iba etickým konaním je možné vybudovať lepšiu budúcnosť a dosiahnuť udržateľný rast pre každého. Etický kódex jasne vyjadruje súbor etických princípov, záväzkov voči zúčastneným stranám, zodpovedností a spoločných pravidiel správania, ktoré inšpirujú každodennú činnosť všetkých, ktorí pracujú pre skupinu Angelini, s prihliadnutím na dôležitosť ich pozície, zložitosť ich funkcie a zodpovednosť, ktorá im bola zverená za plnenie cieľov skupiny.