Udržateľnosť

Sostenibilita

Bráť zodpovednosť vážne

 

Angelini je v prvom rade odhodlaná pomáhať pacientom. Uznáva však zodpovednosť, ktorá ide omnoho ďalej: v súlade s formálnym záväzkom voči zúčastneným stranám vo svojom Etickom kódexe sa Angelini zapája do celého radu sociálnych iniciatív v celej Európe a na celom svete.

Angelini je hlboko zapojená do sociálnej oblasti s charitatívnymi a fundraisingovými iniciatívami, organizuje široké programy darcovstva vrátane krvi, liekov a potravín. Vzdelávanie je ďalším sektorom, kde je spoločnosť Angelini veľmi aktívna a podporuje školenia pre vysokoškolských študentov a štipendijné programy.

Spoločnosť je tiež zapojená do sponzorstva združení a nadácií, ktoré pomáhajú ľuďom, ktorí zápasia s ťažkými životnými situáciami.

Angelini je hlboko oddaná zlepšovaniu kvality života pacientov a sponzoruje Headway 2023, európsku iniciatívu v oblasti duševného zdravia. Headway 2023, ktorý vzišiel zo spolupráce medzi Angelini a The European House-Ambrosetti, prestížnym talianskym think-tankom, podnecuje debatu o politikách sociálnej a zdravotnej starostlivosti v rôznych krajinách a podporuje prijatie inovatívnych ciest pre diagnostiku, liečbu a sociálne zotavenie. Konečným cieľom je pokročiť v dnešnom modeli manažmentu a liečby duševných chorôb tak, aby sociálne a zdravotné systémy v každej krajine mohli zaručiť adekvátne a efektívne spôsoby starostlivosti a pomoc a zároveň podporovať lepšiu kvalitu života pacientov a podporovať legitímne sociálne začlenenie. Očakáva sa silný a pozitívny vplyv na rodiny.

Pozornosť voči životnému prostrediu nebola nikdy dôležitejšia a záväzok Angelini je podčiarknutý certifikáciou UNI EN ISO 14001:2015 všetkých jej výrobných závodov. Vykonali sa dôležité investície do čistej energie s tímom energetického manažmentu, ktorý zabezpečuje neustále zlepšovanie spotreby energie. Vďaka týmto opatreniam sa podarilo znížiť ročné emisie CO2 o viac ako 650 ton ročne. Nedávno bol vo výrobnom závode Angelini v Ancone uvedený do prevádzky vysoko pokročilý systém úspory energie. Tento systém sleduje a využíva priaznivé podmienky vo vonkajšej atmosfére na zníženie úrovne chladenia vody používanej na klimatizáciu interiéru. Úspory boli pôsobivé: spotreba elektriny sa znížila o viac ako 830 MWh a ušetrilo sa 10 000 m3/rok pitnej vody.

Štruktúra Angelini Packaging Design pracuje už 16 rokov na znižovaní vplyvu obalov na životné prostredie, pričom kombinuje „zelené“ inovácie s požiadavkami na ochranu a zlepšovanie produktov. Hmotnosť a objem obalov bola znížená, aby sa optimalizovala prepravná logistika s následným znížením znečistenia atmosféry z výfukov vozidiel. Navyše sa vo veľkej miere používajú recyklované materiály.

Dnes sú obaly Angelini v súlade s najprísnejšími medzinárodnými ekologickými predpismi.