Transparentnosť

diversity

Transparentnosť

Spolupráca medzi tými najlepšími zdravotníckymi odborníkmi/zariadeniami a farmaceutickými spoločnosťami je neodmysliteľnou súčasťou zdravotníckeho systému. Ako taká má pozitívny vplyv na kvalitu poskytovanej starostlivosti aj hodnotu budúceho medicínskeho výskumu. Odborníci disponujú cennými znalosťami o manažmente liečby a ochorení, ktoré následne pomáhajú farmaceutickým spoločnostiam posúvať hranice modernej medicíny. Obe strany sa pravidelne stretávajú v priebehu vedeckého výskumu, klinického hodnotenia, vzdelávacích aktivít atď.

Je to však práve spolupráca medzi odborníkmi a priemyslom, ktorá môže vytvárať potenciál pre konflikt záujmov. Dnes a denne sme svedkami silnejúceho tlaku verejnosti, médií aj politikov na sprehľadnenie a objasnenie týchto vzťahov. Napádaná je integrita zdravotníckych odborníkov pri predpisovaní liečiv aj odborná úroveň spolupráce. Európska federácia farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) si tieto tlaky dobre uvedomuje. Po diskusii s odbornými aj priemyselnými kapacitami preto pristúpila k prijatiu Disclosure kódexu, ktorý umožnil vznik iniciatívy „Transparentná spolupráca". Na Slovensku táto povinnosť vyplýva aj zo zákona, preto sa prostredníctvom Disclosure kódexu zverejňujú iba prevody hodnôt, ktoré nepodliehajú hláseniu NCZI.

Zverejňovanie EFPIA DC

Zverejňovanie podľa EFPIA DC  je v zásade rovnaké ako zverejňovanie podľa Zákona, avšak existujú tu určité rozdiely.

Podľa EFPIA DC sa naviac zverejňujú nasledovné kategórie údajov:

  • peňažné a nepeňažné prevody hodnôt poskytnuté univerzitám a vedeckým inštitúciám,
  • výdavky na výskum a vývoj uhradené inými ako slovenskými pobočkami a výdavkami na výskum a vývoj, ktoré začali pred 31.12.2015 a
  • cezhraničné prevody hodnôt.

Účelom zverejnenia vyššie uveden‎ých prevodov hodnôt je oznámenie o hodnotách (peňažných alebo nepeňažných) poskytnutých zdravotníckym pracovníkom / zdravotníckym organizáciám, s ktorými má naša spoločnosť vzťah alebo s nimi spolupracuje, a to s ohľadom na naplnenie cieľov a ustanovení obsiahnutých v Etickom kódexe AIFP. Zverejnenia na individuálnej báze sú realizované na základe súhlasu príjemcov hodnôt s takýmto zverejnením. Predmetné zverejnenie však v sebe neobsahuje povolenie pre návštevníkov týchto stránok vykonávať následné spracúvanie zverejnených osobných údajov zdravotníckych pracovníkov. Pre správne porozumenie obsahu údajov zverejnených na tejto webovej stránke odkazujeme na metodickú príručku, ktorá vysvetľuje význam a obsah zverejňovaných prevodov hodnôt.

 

Report DC za rok 2022

Zverejnenie prevodov hodnôt k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám za rok 2022

Metodika pre zverejňovanie prevodov podľa Etického kódexu AIFP 2022

 

Report DC za rok 2021

Zverejnenie prevodov hodnôt k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám za rok 2021

Metodika pre zverejňovanie prevodov podľa Etického kódexu AIFP 2021

 

Report DC za rok 2020

Zverejnenie prevodov hodnôt k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám za rok 2020

Metodika pre zverejňovanie prevodov podľa Etického kódexu AIFP 2020

 

Report DC za rok 2019

Zverejnenie prevodov hodnôt k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám za rok 2019

Metodika pre zverejňovanie prevodov podľa Etického kódexu AIFP 2019

 

Report DC za rok 2018

Zverejnenie prevodov hodnôt k zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym organizáciám za rok 2018

Metodika pre zverejňovanie prevodov podľa Etického kódexu AIFP 2018

 

Čo prináša „Transparentná spolupráca"?

Primárnym cieľom tejto celoeurópskej iniciatívy, ktorej vzorom je americký Sunshine Act, je objasniť rozsah aj podstatu spolupráce medzi zdravotníckymi odborníkmi/zariadeniami a farmaceutickými spoločnosťami a ozrejmiť výšku súvisiacich platieb. Zverejnenie informácií sa vzťahuje na všetkých zdravotníckych odborníkov a zdravotnícke zariadenia, ktoré v danom období spolupracovali so spoločnosťou Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o.

Kde a kedy budú informácie zverejnené?

Informácie o realizovanej spolupráci budú zverejňované v súlade s platnou slovenskou legislatívou prostredníctvom reportov NCZI a tie, čo sa hlásia na základe Disclosure kódexu na tejto webovej stránke. Databáza spolupracujúcich odborníkov a zariadení za predchádzajúci rok je uverejnená najneskôr 30.6.

Transparentná spolupráca AIFP