CHOCHP

Image (2) (1)

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je preventabilné liečiteľné ochorenie, ktorého hlavnou charakteristikou je bronchiálna obštrukcia (obmedzený prietok vzduchu v prieduškách), ktorá nie je úplne reverzibilná. Vzniká na podklade abnormálnej zápalovej reakcie na škodlivé látky a plyny vo vdychovanom vzduchu.

Celosvetovo je hlavným rizikovým faktorom fajčenie cigariet. Vystavovanie sa pasívnemu fajčeniu môže zvýšiť riziko vzniku ochorenia až o 48 % oproti bežnej populácii. Ďalej sa na ňom podieľajú faktory z vonkajšieho prostredia – znečistenie ovzdušia, prach a chemické výpary v pracovnom prostredí. Možné sú aj genetické predispozičné faktory.

Medzi najčastejšie príznaky CHOCHP sa zaraďuje dýchavičnosť, nízka tolerancia záťaže, chronická únava, prípadne kašeľ s dlhodobou expektoráciou alebo bez nej. Vývoj tohto ochorenia prebieha desiatky rokov, je postupný a zdanlivo nenápadný.

Na Slovensku je odhadovaná prevalencia vo veku nad 45 rokov 5 %. Štatistika uvádza viac ako 7 tisíc hospitalizácií ročne (na pneumologických a interných lôžkach pre CHOCHP ako základnú diagnózu), ročná mortalita je viac ako 10 tisíc osôb, čo má za následok nielen významné zdravotné, ale aj socioekonomické dôsledky.

Ciele liečby sú zmiernenie príznakov, zabránenie progresii ochorenia, prevencia exacerbácií (zhoršenie ochorenia), zlepšenie celkového stavu a fyzickej výkonnosti a zníženie úmrtnosti.

 

Odkazy:

Koblížek V. et al.: Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci České republiky. Postgraduální medicína 2018;20(4):380-390.