Rozmanitosť & Inklúzia

AP Diversity 1440X500

Starostlivosť bez hraníc

 

V spoločnosti Angelini Pharma ťažíme z toho, že naše pracovné prostredie vytvárajú rôznorodí ľudia, ktorí sú ochotní spolupracovať a zdieľať svoje vlastné životné skúsenosti a odhodlanie. Záleží nám na ľuďoch -rovnako ako o pacientov sa staráme aj o našich zamestnancov a uznávame, že podporovať a riadiť rozmanitosť je zásadné pre to, aby sme mohli sledovať svoje ciele, v súlade s našimi hodnotami a kľúčovými spôsobmi správania. S ohľadom na to sa spoločnosť Angelini Pharma stavia proti všetkým formám diskriminácie a zaväzuje sa podporovať inkluzívne prostredie, kde sú všetci ľudia vítaní a zapájaní s pocitom, že sú prijímaní, cenení a braní presne takí, akí sú.

Tento manifest stanovuje náš prístup k inklúzii a rozmanitosti, cieľom je odstrániť akýkoľvek druh diskriminácie v práci a podporiť, implementovať a šíriť zásady a smernice o zahrnutí všetkých prejavov rozmanitosti, bez obmedzenia veku, zdravotného postihnutia alebo zdravotného stavu, rodu, pohlavia a sexuálnej orientácie, partnerského stavu, rasy vrátane etnickej príslušnosti, národnosti alebo farby pleti, politického názoru, náboženského vyznania, kultúrneho dedičstva, socioekonomického statusu a všetkých ďalších osobných charakteristík. Ako globálna spoločnosť priamo prítomná v 25 krajinách, je naša integrita, úspech a schopnosť inovovať silne spojená s mnohými talentami a skúsenosťami multikultúrneho pracovného prostredia. Vedenie a zamestnanci na všetkých úrovniach sú zodpovední za vytváranie inkluzívneho prostredia, v ktorom môžu všetci jednotlivci - so svojimi odlišnými schopnosťami, skúsenosťami a perspektívami - spolupracovať na vytvorení rozmanitej kultúry. Vedenie k rozmanitosti sa stáva skutočnou príležitosťou pre významné kultúrne zmeny a obohatenie.

Naším hlavným záväzkom voči rozmanitosti a inklúzii je teda byť „Employer Of Choice“, ktorý priťahuje a udržuje talenty schopné vytvoriť z Angelini Pharma ešte lepšiu spoločnosť. Naším cieľom je vytvoriť podporujúce pracovné prostredie, ktoré zaručuje skutočné začlenenie a rovnaké príležitosti k dosiahnutiu profesionálneho potenciálu jednotlivca, čerpajúce z nadšenia a rozmanitosti našich ľudí. Prijatie rôznych perspektív a využitie prispenia všetkých ľudí v skutočnosti nielenže umožňuje začlenenie, ale tiež posilňuje našu schopnosť byť „Operational Excellent“, vysoko výkonnou a poprednou medzinárodnou spoločnosťou. Je dôležité, aby sa všetci Angeliners cítili prijatí, a tak mali dôveru a odvahu ozvať sa, podeliť sa o svoje nápady, inovácie a riešenia. Stratégia rozmanitosti a inklúzie tiež predstavuje piliere našej snahy byť uznávaný ako „Partner of Choice“,ktorý dbá na etiku a sociálnu zodpovednosť v našom každodennom pracovnom živote. S cieľom podporiť inkluzívnu organizáciu prijíma spoločnosť Angelini Pharma tento Manifest, ktorý platí pre celú spoločnosť.