Politika kvality

Qualityhero (1)

Politika kvality

Angelini Pharma sa snaží zaistiť bezpečnosť a účinnosť svojich produktov a poskytovať vysoko kvalitné služby, aby bola zaručená maximálna spokojnosť našich zákazníkov a zainteresovaných subjektov pri dodržaní platných zákonov a predpisov.

Všetky činnosti súvisiace s produktmi uvedenými na trh a súvisiace s výskumom a vývojom, obchodným rozvojom, výrobou v našich závodoch a u kvalifikovaných dodávateľov, výrobou zdravotníckych pomôcok, marketingom, distribúciou, logistikou, podporou po uvedení na trh a vigilanciou sú v súlade s politikou kvality spoločnosti, ktorá pozostáva z nasledujúcich zásad: 

 1. ZAMERANIE NA ZÁKAZNÍKA

Angelini Pharma sa snaží porozumieť a plniť očakávania svojich zákazníkov v súlade s požiadavkami trhu a lokálnymi predpismi v krajinách, v ktorých pôsobí a všetkými stranami zapojenými do ich obchodných procesov. 

 1. PROCESNÝ PRÍSTUP ZALOŽENÝ NA RIADENÍ RIZÍK

Angelini Pharma definuje svoje hlavné procesy a snaží sa ich neustále zlepšovať prostredníctvom nasledujúcich činností:

 • Stanovenie cieľov a tiež sledovanie a kontrola ich dosahovania;
 • Definícia zodpovedností a zdrojov;
 • Identifikácia, hodnotenie a znižovanie rizík;
 • Definovanie príležitostí. 
 1. VEDENIE

Angelini Pharma sa snaží udržiavať efektívny systém kvality, ktorý zaisťuje dostupnosť všetkých požadovaných zdrojov a zodpovedá stanoveným cieľom aj širšiemu kontextu a strategickému smeru zvolenému spoločnosťou.

Angelini Pharma sprístupňuje svoju politiku kvality všetkým zamestnancom a zainteresovaným subjektom, ktorí ju pravidelne kontrolujú v súlade s cieľmi a kontextom, v ktorom Angelini Pharma vyvíja, vyrába a distribuuje svoje produkty.

 1. ZAPOJENIE ZAMESTNANCOV A ZAINTERESOVANÝCH SUBJEKTOV

Angelini Pharma považuje zapojenie zamestnancov a zainteresovaných strán za kľúčový strategický faktor. K dosiahnutiu tohto cieľa Angelini Pharma vykonáva školenia pre všetkých zamestnancov, rozvíja a zlepšuje ich kompetencie.

Angelini Pharma zároveň svojim zamestnancom neustále pripomína dôležitosť a hodnotu práce, ktorú každý vykonáva, a žiada ich, aby sa sústredili na hľadanie možných oblastí pre zlepšenie a zároveň preukazovali proaktivitu, zodpovednosť a nasadenie.

Angelini Pharma spolupracuje s dodávateľmi, zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami na neustálom zlepšovaní kvality svojich produktov a služieb. 

 1. NEUSTÁLE ZLEPŠOVANIE

Cieľom Angelini Pharma je neustále zlepšovať systém kvality snahou o dosiahnutie nasledujúcich cieľov:

 • Maximálna bezpečnosť pacientov a užívateľov;
 • Plné dodržiavanie štandardov kvality vo všetkých sektoroch a trhoch, na ktorých spoločnosť pôsobí, počnúc fázou výskumu a vývoja;
 • Postupné znižovanie výskytu vád na výrobkoch vyrábaných jednak vo vlastných závodoch a tiež dodávateľsky;
 • Zvyšovanie spokojnosti zákazníkov neustálym znižovaním počtu reklamácií a zvyšovaním efektivity služieb;
 • Implementácia plánov zlepšovania kvality a programov znižovania rizík pre kritické procesy;
 • Systematické znižovanie nákladov, ktoré neovplyvňujú kvalitu.

Tieto ciele a súvisiace výsledky sú pravidelne revidované, aby sa zaistilo, že sú primerané a konzistentné so širším obchodným kontextom a strategickými záujmami spoločnosti.

Politika kvality